Par programmu

Restorānu servisa skola piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 • Latvijas pašvaldībām,
 • izglītības iestādēm,
 • Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa grupa

Strādājošie:

 • Vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • Ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:

 1. pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
 2. kvalificēti strādnieki un amatnieki,
 3. iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
 4. vienkāršajās profesijās strādājošie.
 • Vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 •  Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs;
 • Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Pieejamais atbalsts

 • Pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • Karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • Asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • Atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 • Projekta koordinators: Gunta Stepanova, Turn on Javascript!, tālrunis 26421485

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”